Privacyverklaring informatieveiligheid

Sociaal huis Tessenderlo is sterk begaan met de veiligheid en privacy van de door hun gebruikte informatie van en voor hun burgers, cliënten en medewerkers in het kader van haar wettelijke opdrachten en bestuurlijke dienstverlening.

Het bestuur is zich bewust van de vigerende wetgeving en reguleringen, zoals de richtlijnen van de Privacycommissie, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van inwoners en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (27 april 2016). Het bestuur erkent het belang van deze regulering en streven er dan ook naar om de persoonsgegevens en privacy van de burgers, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeauthoriseerde handelingen.

Lees hier onze Privacyverklaring_TESSENDERLO

 

Proclaimer

Sociaal huis Tessenderlo biedt deze website (www.ocmwtessenderlo.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het sociaal huis alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

Sociaal huis Tessenderlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het de raad voor Maatschappelijk Welzijn, Solveld 32, 3980 Tessenderlo.

Sociaal huis Tessenderlo heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het sociaal huis noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het gemeentelogo - zijn uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan sociaal huis Tessenderlo of aan de organisaties die het sociaal huis Tessenderlo hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen sociaal huis Tessenderlo en de firma Yappa.

Iedereen die dit materiaal wil gebruiken moet contact opnemen met de raad voor maatschappelijk welzijn, Solveld 32, 3980 TESSENDERLO. Het sociaal huis kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het sociaal huis de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het sociaal huis van Tessenderlo controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het sociaal huis de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Sociaal huis Tessenderlo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van sociaal huis Tessenderlo verwijst. 

Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het sociaal huis langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van sociaal huis Tessenderlo. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daarvoor schrijf je naar het de raad voor maatschappelijk welzijn, Solveld 32, 3980 TESSENDERLO, of mail je naar info@ocmwtessenderlo.be.

Extra info of documenten